Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eleifend molestie fermentum.

new york

156-677-124-442-2887

iver@select-themes.com

184 Main Street Victoria 8007

FOLLOW US

BOZLU GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Bozlu Grup A.Ş. ve grup şirketleri olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
Aşağıda kişisel verilerinizin Bozlu Holding Anonim Şirketi ve grup şirketleri (“Bozlu Grup”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında Bozlu Grup tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Bozlu Grup veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Bozlu Grup işlediği kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bozlu Grup; kendisine başvuru yapan üçüncü kişilerden ve/veya temsilcilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerle birlikte, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü diğer kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.
Bozlu Grup, kendisine başvuru yapan üçüncü kişiler ve/veya temsilcilerinin kişisel verilerini KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Bozlu Grup’un ya da Bozlu Grup’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Bozlu Grup’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Bozlu Grup’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması ve Aktarımı
Kişisel verileriniz, Bozlu Grup’un hizmet sağlaması amacıyla; yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iştirakleriyle, hissedarlarıyla; gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Bozlu Grup’a ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Bozlu Grup’un ya da Bozlu Grup’un iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Bozlu Grup’un
ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Bozlu Grup’un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Bozlu Grup’un kişisel verilerini işlediği üçüncü kişilere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Bozlu Grup tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarında kişisel verileriniz Bozlu Grup tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. Kişiler ile paylaşılmayacaktır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Bozlu Grup faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Bozlu Grup temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla yazılı, sözlü ve elektronik olarak toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kişisel verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz haklar KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şunlardır:
➢ Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
➢ Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
➢ Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
➢ Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
➢ Kişisel Verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi ve yok edilmesi halinde bu durumun Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel Verilerin KVKK ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

f) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınızı Kullanma Yöntemi
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi aşağıdaki usule uygun olarak yapmanız gerekmektedir.

1- Başvuru Türkçe yapılmalıdır.
2- Başvuru yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletilmelidir.
3- Başvuruda;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.
Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırladığımız başvuru formunu doldurarak başvuru formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle başvuru yapabilirsiniz.

 

g) Başvurunuza İlişkin Doğabilecek Ücret
Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edebileceğimiz ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Başvuru, bizim hatamızdan kaynaklanmış ise alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

h) Başvurunuzun cevaplanması
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

i) Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet hakkınız
Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; başvurunuza ilişkin cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

You don't have permission to register